Báo cáo của Ban kiểm soát - Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Nhấn vào đây để xem chi tiết.