Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ông Vũ Duy Hạnh ngày 30/06/2020. Nhấn vào đây để xem chi tiết.