Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017 đã được soát xét. Nhấn vào đây để xem chi tiết.