Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 (Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) đã được soát xét. Nhấn vào đây để xem chi tiết.