Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán (Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014). Nhấn vào đây để xem chi tiết.