Báo cáo tài chính hợp nhất quí II năm 2014 (Kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2014). Nhấn vào đây để xem chi tiết.