Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016). Nhấn vào đây để xem chi tiết.