Báo cáo tài chính quí I năm 2014 (Kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2014). Nhấn vào đây để xem chi tiết.