Báo cáo tài chính quí I năm 2015 (Kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2015). Nhấn vào đây để xem chi tiết.