Báo cáo tài chính quí IV năm 2014 (Kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2014). Nhấn vào đây để xem chi tiết.