Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng của ông Vũ Duy Hạnh. Nhấn vào đây để xem chi tiết.