Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Nhấn vào đây để xem chi tiết.