Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Nhấn vào đây để xem chi tiết.