Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Nhấn vào đây để xem chi tiết.