Dự thảo quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. Nhấn vào đây để xem chi tiết.