Giấy chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn. Nhấn vào đây để tải về.