Giấy đề nghị nhận sổ chứng nhận cổ phần qua đường bưu điện. Nhấn vào đây để tải về.