Giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản. Nhấn vào đây để tải về.