Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2016.