Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nhấn vào đây để xem chi tiết.