Nghị quyết về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018. Nhấn vào đây để xem chi tiết.