Thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017: