Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ là ông Vũ Duy Hạnh. Nhấn vào đây để xem chi tiết.