Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Nhấn vào đây để xem chi tiết.