Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền. Nhấn vào đây để xem chi tiết.