Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền. Nhấn vào đây để xem chi tiết.