Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018. Nhấn vào đây để xem chi tiết.