Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Nhấn vào đây để xem chi tiết.