Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Nhấn vào đây để xem chi tiết.