Thông báo về việc chưa thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Nhấn vào đây để xem chi tiết.