Thông báo về việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.