Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay cho việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 trực tiếp. Nhấn vào đây để xem chi tiết.