Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Cổ đông Nguyễn Thị Thanh. Nhấn vào đây để xem chi tiết.