Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nhấn vào đây để xem chi tiết.