Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Nhấn vào đây để xem chi tiết.