Tờ trình về việc KH phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.