Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.